PixelSoda

Algemene Voorwaarden
Dit zijn de algemene voorwaarden waaronder Pixelsoda zijn diensten aanbiedt. (Versie 1 juni 2016)
1. Definities
a) PixelSoda: webdesign bureau
BTW - nummer: 217346601.B.01
b) Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie PixelSoda een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

2. Toepasbaarheid
a) Door ondertekening van een overeenkomst met PixelSoda verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij
met deze voorwaarden akkoord gaat.
b) Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing
c) op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met PixelSoda.

3. Webdesign / Webhosting
PixelSoda plaatst websites op een server die gehost wordt door derden. Bijgevolg zijn PixelSoda en de opdrachtgever gebonden aan de
voorwaarden van deze webhoster. PixelSoda is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie. Bij niet
naleven van deze voorwaarden kan een website door PixelSoda zonder toestemming van wie dan ook offline gehaald worden. Eventuele
kosten verbonden aan deze overtreding en/of het offline halen worden doorgerekend naar de opdrachtgever.

4. Offertes
a) Alle offertes en prijsopgaven door PixelSoda zijn geheel vrijblijvend.
b) Adviezen, voorstellen en offertes gedaan door PixelSoda zijn persoonlijk gericht aan opdrachtgever of offerte-aanvrager. Het is niet toegestaan om zonder
toestemming van PixelSoda, deze ter inzage te verstrekken aan andere partijen of om deze te gebruiken anders dan ter beoordeling van de aanbieding.
c) PixelSoda is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt
bevestigd.

5. Aanvang van de overeenkomst
a) Een overeenkomst komt tot stand zodra de offerte door de opdrachtgever ondertekend ontvangen wordt door PixelSoda, en indien geen vooruitbetaling
overeengekomen is.
b) Een vooruitbetaling kan in bepaalde situaties door PixelSoda aan de opdrachtgever gevraagd worden. Indien een vooruitbetaling gevraagd wordt, is de
overeenkomst pas geldig na ontvangst van dit bedrag. Deze vooruitbetaling zal op de offerte vermeld worden.

6. Uitvoering van de overeenkomst
a) PixelSoda zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft
PixelSoda het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
b) De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan PixelSoda aangeeft dat deze noodzakelijk zijn tijdig worden verstrekt. Indien de voor de
uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan PixelSoda worden verstrekt, heeft PixelSoda het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
c) PixelSoda is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat PixelSoda is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of
onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor PixelSoda kenbaar behoorde te zijn.

7. Levering en levertijd
a) Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.
b) Tussentijdse resultaten worden door PixelSoda op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.
c) Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website.
d) Een door PixelSoda vastgestelde leveringstermijnen kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het overschrijden van een leveringstermijn komt
PixelSoda niet in verzuim en heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding dan wel het recht op ontbinding van de overeenkomst.
e) Opdrachtgever is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door PixelSoda mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte
en duidelijke gegevens aan te leveren.

8. Copyright
a) Al het door PixelSoda vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van PixelSoda niet worden bewerkt of verwerkt in andere
websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is. In dit materiaal zit ook de programmeercode vervat van alle door PixelSoda ontworpen
websites of toepassingen.
b) Het eigendom van de door PixelSoda verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van PixelSoda, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan PixelSoda hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is
PixelSoda gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
c) PixelSoda behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover
hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

9. Duur overeenkomst en beëindiging
a) Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten, wordt de overeenkomst in beginsel aangegaan tussen de
partijen voor een duur van twaalf (12) maanden, tenzij anders is overeengekomen. Het gaat bijvoorbeeld om hosting, licentie of het aanbieden van webdiensten.
b) Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door opdrachtgever is uitgesloten, onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde.
c) De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij opdrachtgever of PixelSoda de
overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden voor het einde van de betreffende periode.
d) Beide partijen, zowel opdrachtgever als PixelSoda, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een
deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar
tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen van de overeenkomst.
e) In uitzondering op wat bepaald in artikel 9d kan PixelSoda de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke
kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de
gevallen waarin:
- Ten aanzien van opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken.
- Het vermoeden bestaat dat opdrachtgever niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen.
- Opdrachtgever handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met PixelSoda voortvloeiende verplichting.
- Opdrachtgever inbreuk maakt op rechten van derden.
- Opdrachtgever handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van PixelSoda.
- Opdrachtgever niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven.
- Bij terugkerende betalingsproblemen.
- PixelSoda zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 9e, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
f) Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 9d en 9e reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen
deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die PixelSoda vóór de ontbinding
heeft gefactureerd in verband met wat hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin
bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

10. Aansprakelijkheid
a) De totale aansprakelijkheid van PixelSoda wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe
schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).
b) De aansprakelijkheid van PixelSoda wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever
PixelSoda onmiddellijk en naar behoren schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en PixelSoda ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.
c) Aansprakelijkheid van PixelSoda voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.
d) Indien PixelSoda webhosting diensten faciliteert, is opdrachtgever altijd zelf verantwoordelijk voor het maken back-ups van datagegevens. De opdrachtgever
kan daarvoor bij PixelSoda ten allen tijden de nodige loging-gegevens bekomen.
e) Opdrachtgever vrijwaart PixelSoda van aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het verlies van datagegevens.
f) Wanneer PixelSoda onverhoopt hetgeen bepaald in lid 8.4 en 8.5 wel aansprakelijk wordt gesteld voor de teloorgang van gegevens, is PixelSoda
hoogstens aansprakelijk voor het bedrag dat voortvloeit uit de gesloten overeenkomst. Wanneer spraken is van een duurovereenkomst, is PixelSoda slecht
verplicht het factuurbedrag van de maand waarin de gegevens verloren gingen terug te boeken.
g) Opdrachtgever vrijwaart PixelSoda voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is
ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van PixelSoda.
h) Men moet rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Dit gezien het op het Internet grote aantal
knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie. PixelSoda kan niet aansprakelijk gesteld worden
voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. PixelSoda is niet aansprakelijk voor beveiliging
of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
i) PixelSoda is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van
te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

11. Betwisting
a) De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan PixelSoda. Indien de betwisting gegrond is, zal PixelSoda deze gebreken verhelpen. Wanneer aan PixelSoda binnen de genoemde termijn geen
gebreken worden gemeld, vervalt elke mogelijkheid tot betwisting. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt
uitdrukkelijk niet verstaan onder ‘gebreken’.
b) Betwistingen geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

12. Prijzen
a) Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
b) Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken, zullen resulteren in extra werk, waarvoor PixelSoda naar evenredigheid zal moeten
worden gehonoreerd.

13. Betaling
a) Na ondertekening van de offerte krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en PixelSoda
en is de opdrachtgever verplicht om het werk van PixelSoda volgens afspraak te honoreren.
b) Na afronding van de opdracht zal PixelSoda een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met een eventueel eerder
voldane vooruitbetaling. De opdrachtgever dient binnen de 21 dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen.
c) Indien de opdrachtgever een overeenkomst met PixelSoda aangaat waarin PixelSoda zich verbindt tot webhosting, licentie en/of periodieke webdienst
dient de opdrachtgever voorafgaand aan de ten uitvoer legging, het in de offerte overeengekomen bedrag, te voldoen aan PixelSoda. Hierbij dient
opdrachtgever 12 maanden vooruit betalen.
d) Indien PixelSoda een andere betalingstermijn overeenkomt, zal deze betalingstermijn bindende gelding hebben, ongeacht wat is bepaald in deze algemene
voorwaarden.
e) Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door PixelSoda een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning,
t.w.v. € 7,00 excl. btw, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan,
wordt deze zaak doorgegeven. Alle kosten hieruit vloeiend zijn voor rekening van de opdrachtgever. In geval van een website wordt deze na 14 dagen offline gehaald.
Kosten voor het nadien eventueel terug online brengen van de website zijn volledig voor de opdrachtgever.

14. Wijziging van de algemene voorwaarden
a) PixelSoda bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen en zal deze publiek kenbaar en beschikbaar maken via www.pixelsoda.nl,
minstens 30 dagen voor de nieuwe regels van kracht worden.

15. Overig
a) PixelSoda zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder diens toestemming of zonder dat daar wettelijke plicht voor
bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeven van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan PixelSoda.
b) Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het
overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. PixelSoda zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele
financiele consequenties op de hoogte stellen.
c) PixelSoda is vrij voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de alle geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
Voorts behoudt PixelSoda in verband met websites zich het recht op een bescheiden credit-vermelding met hyperlink in de voet van elke voor de
opdrachtgever afgeleverde website.

16. Geschillenregeling en toepasselijk recht
a) Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Elk geschil omtrent de totstandkoming, interpretatie of uitvoering daarvan behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank te Maastricht. In het geval één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zouden zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.